Regulamin portalu internetowego BetFolio.io

I. DEFINICJE

1. Definicje używane w niniejszym regulaminie:
a. Operator – Smart Gambling sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach, ul. Wodna 3/2, 64-500 Szamotuły, Polska,) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000907044, NIP: 787-213-67-54 (VAT-UE: PL7872136754), REGON: 38922036100000.
b. Serwis – portal internetowy BetFolio.io działający pod adresem internetowym https://BetFolio.io prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie.
c. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań, która korzysta z Usług na zasadach wskazanych w Regulaminie.
d. Login – indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie.
e. Hasło – ciąg znaków określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się w Serwisie przez Użytkownika.
f. Konto – przestrzeń w ramach Serwisu wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z usług Serwisu.
g. Okres Próbny – wskazany przez Operatora na stronie cennik okres, w którym działanie Konta udostępnione jest Użytkownikowi bezpłatnie.
h. Okres Abonamentowy – okres działania Konta, za jaki uiszcza się Opłatę Abonamentową.
i. Opłata Abonamentowa – łączna miesięczna opłata z tytułu posiadania Konta w wysokości określonej w Planie Abonamentowym.
j. Plan Abonamentowy – należy przez to rozumieć wariant działania Konta wybrany z dostępnych na stronie cennik planów.
k. Ulepszenie Parametrów Konta – powiększenie wybranych parametrów Konta do wyższego Planu Abonamentowego dokonane na żądanie Użytkownik.
l. Obniżenie Parametrów Konta – redukcja wybranych parametrów Konta do niższego Planu Abonamentowego dokonane na żądanie Użytkownik.
m. Cennik – cennik Usługi dostępny pod adresem: cennik.
n. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na jednej ze stron Serwisu.
o. Usługi (Usługa) – usługi związane z przetwarzaniem typów bukmacherskich przez użytkowników, świadczone w ramach Serwisu przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie.
u. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Operatorem, o treści odpowiadającej treści Regulaminu, która obowiązuje Użytkownika i wszystkie osoby, które otrzymały od Użytkownika dostęp do Konta.
p. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego BetFolio.io i Serwisu oraz z oferowanych przez Operatora Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.
2. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Operator.
3. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy Usługę wspierającą zarządzanie historią oddanych typów bukmacherskich użytkownika
4. Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Serwis mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub inne osoby, którym dostęp do Konta został przydzielony przez Użytkownika.
5. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Operatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
6. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonych przez Operatora warunków w Regulaminie. Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu lub w komunikacji bezpośredniej z Użytkownikiem, w tym za pośrednictwem Serwisu.
7. Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.
8. Serwis jest dostępny poprzez sieć Internet. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna, tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym i narzędziach (np. nieodpowiednie wersje przeglądarek internetowych), z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

III. REJESTRACJA KONTA W RAMACH SERWISU

1. Operator informuje, że dostęp do Usług możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie, a tym samym pozostawieniu przez Użytkownika jego danych osobowych w Serwisie, w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu, jak również po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie, w tym po opłaceniu wybranego przez Użytkownika Planu Abonamentowego.
2. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Konta, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza
3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika co najmniej następujących danych:
a. Adresu poczty elektronicznej Użytkownika;
b. Hasła dostępu dla Użytkownika (Hasło);

Operator zastrzega sobie możliwości rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Usług jest możliwie po uprzednim zarejestrowaniu w Serwisie Konta Usługobiorcy, zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności, zapoznaniu się z Cennikiem i informacjami o dostępnych Usługach zamieszczonymi w Serwisie oraz w przypadku usług odpłatnych – po uiszczeniu Opłaty abonamentowej.
2. Usługobiorcy mogą korzystać z Usług bezpłatnie – w ramach darmowego dostępu do Usług oraz odpłatnie – w ramach wybranego wariantu Usług odpłatnych zgodnie z Cennikiem.
3. Okres abonamentowy świadczenia Usług odpłatnych wynosi odpowiednio 30 / 90 / 120 / 356 dni, a wybór wariantu odpłatnych Usług dokonywany jest przez Usługobiorcę w trakcie składania zamówienia na Usługę. Czas świadczenia Usługi w ramach wykupionego abonamentu zaczyna biec od dnia aktywowania Usługi.
4. Umowa o świadczenie Usług odpłatnych zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia przez Usługobiorcę złożonego zamówienia na Usługę poprzez wybranie przycisku „zamawiam i płacę”.
5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 14 dni zostaną anulowane.
6. Zamówienia na Usługi są przyjmowane i rejestrowane przez Usługodawcę przez cały rok kalendarzowy.
8. Usługobiorca, zarówno w trakcie trwania, jak i po zakończeniu Usługi bezpłatnej, ma możliwość zawarcia Umowy odpłatnej. O zakończeniu Usługi bezpłatnej i możliwości zawarcia Umowy odpłatnej Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną.
9. Usługobiorca w dowolnym momencie, przed upływem bieżącego Okresu rozliczeniowego, ma prawo zmiany Opłaty abonamentowej i wybranego wariantu Usług. Nowy okres rozliczeniowy w ramach nowego wariantu Usług zaczyna biec po zakończeniu bieżącego Okresu rozliczeniowego.
10. Umowa o świadczenie odpłatnej Usługi zawierana jest na czas jej trwania określony w wybranym wariancie Usług i Cenniku dostępnych w Serwisie.
11. Usługobiorca może odstąpić od umowy zakupionego pakietu premium w okresie do 14 dni od zawarcia umowy.
12. Operator nie bierze odpowiedzialności za typy bukmacherskie udostępniane przez użytkowników serwisu.

VII. PRZERWY TECHNICZNE

1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h Użytkownik ma prawo do przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych, mediów społecznościowych), spowodowanych działaniami siły wyższej lub wynikających z przepisów prawa obowiązującego w niektórych państwach (np. listy sankcyjne osobowe, dotyczące eksportu usług lub ich dostępności niektórych państwach).

IX. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik, w celu umożliwienia Operatorowi świadczenia Usług dla Użytkownika, powierza Operatorowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. Operator jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Użytkownika wyłącznie w powyższym celu i w sposób określony poniżej.
2. Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe w następującym zakresie dotyczącym Użytkownika lub osób, którym Użytkownik przynał dostęp do Konta: numer telefonu, adres e-mail zwane dalej „Danymi osobowymi”.
3. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
4. Operator zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych mających na celu przetwarzanie Danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych osobowych.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Operator oświadcza, iż dołoży szczególnej staranność, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres kontakt@betFolio.io.
2. Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu Rejestracji lub w Panelu Ustawień Konta.
3. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
4. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu lub przez kontakt na adres kontakt@betFolio.io.
5. Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
7. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść lub braku wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umow,, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu Abonamentowego.